Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2015

1907 d61c
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viablackdrama blackdrama
azile
8500 2f23
Reposted fromiliii iliii vialaure laure
azile
3530 cc5b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

January 01 2015

azile
9952 932b 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapassionative passionative
azile
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
azile
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek

December 31 2014

azile
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
azile
Reposted fromworst-case worst-case
azile
Reposted fromworst-case worst-case
5429 5e6c
Reposted fromget-fit get-fit vianewperception newperception

December 23 2014

azile
9043 715a

November 26 2014

azile
5365 3f09
Reposted from21gramow 21gramow
azile
5512 80fe 500
Reposted fromkotowate kotowate

November 24 2014

8328 a85c 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed
azile
7022 741f
Reposted fromDoopamina Doopamina

November 14 2014

azile
3473 2bde

November 12 2014

azile
Człowiek napotkawszy przeszkodę, której nie może zniszczyć - zaczyna niszczyć samego siebie
— R. Kapuściński
Reposted frompamietnikpaniki pamietnikpaniki

October 29 2014

azile
pogadamy o życiu pocałujemy się troche i jakoś to będzie
— 20:28
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viafalkaa falkaa

October 25 2014

azile
2814 ebb9 500
Reposted byblubranothingwrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl